Événements Ateliers

février

2209(09 22)10 h 00 min0302(02 3)13 h 00 minHero's Journey

0202alldayalldayBib fir Kids

020210 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – PHOTO

030214 h 30 min16 h 30 minNouvel An Chinois

070214 h 30 min16 h 30 minMISSION PHOTO pour les 6-8ans

090210 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – FILM

120210 h 00 min19 h 00 minDarwin Day at the museum

20029 h 00 min16 h 30 minFEIERGEESCHTER ERVIRRUFFEN

200214 h 00 min14 h 45 minVisite guidée interactive pour les petits de 3 à 6 ans

210214 h 30 min16 h 30 minLAYERED RED pour les 9-12ans

220214 h 30 min16 h 30 minLAYERED RED pour les 6-8 ans

240210 h 00 min11 h 00 minIL ÉTAIT UNE FOIS...

mars

0203alldayalldayBib fir Kids

070314 h 30 min16 h 30 minLAYERED RED pour les 9-12ans

090310 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – FILM

100310 h 00 min11 h 00 minET WOR EMOL...

160310 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – FILM

210314 h 30 min16 h 30 minLAYERED RED pour les 6-8 ans

230310 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – PHOTO

240310 h 00 min11 h 00 minOnce upon a time....

300310 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – FILM

avril

0604alldayalldayBib fir Kids

130410 h 00 min11 h 00 minIL ÉTAIT UNE FOIS...

200410 h 00 min11 h 00 minET WOR EMOL...

270410 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – FILM

270410 h 00 min12 h 30 minAUTOUR DU CONTE 6 : MEXIQUE

mai

0405alldayalldayBib fir Kids

040510 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – FILM

040510 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – PHOTO

180510 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER - PHOTO

juin

150610 h 00 min17 h 00 minYOUTH CORNER – PHOTO

Pin It on Pinterest

X